telefon
512 177 611 | Infolinia czynna: pn.-pt. 8:00-16:00


0 rzecz(y)
Twój koszyk
 x 

Regulamin Sklepu Darbut


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Sklepu internetowego (nazywanego dalej "Sklepem") działającego pod adresem www.sklep.darbut.pl i prowadzącym go jest:
Darbut  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 
44-200 Rybnik, ul. Długosza 9
NIP: 6422740314, Regon: 277662120,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472063; Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
Dane kontaktowe; adres email: sklep(małpa)darbut.pl, numer telefonu : (+48) 512 177 611 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika operatora).
2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży towarów prowadzonej przez firmę Darbut oraz warunki świadczenia nieodpłatnych usług elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.darbut.pl.
3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w sklepie internetowym pod adresem: www.sklep.darbut.pl/regulamin, każdy Użytkownik może go pozyskać, odtwarzać i utrwalać.


II. DEFINICJE

Wyjaśnienie terminów użytych w Regulaminie:
1. Sklep – sklep internetowy Darbut działający pod adresem: www.sklep.darbut.pl.
2. Sprzedawca – właściciel Sklepu, wymieniony w pkt.1 niniejszego regulaminu.
3. Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną i z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
4. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający ze Sklepu, zamierzający nabyć lub nabywający towary lub usługi dostępne w Sklepie.
5. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
6. Formularz Zamówienia – formularz w wersji elektronicznej tworzący się w Sklepie podczas dokonywanie zakupów, umożliwia on wybranie sposobu dostawy i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.
7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, po zawarciu której Klient świadomy jest obowiązku zapłaty za Produkt lub Produkty.
8. Formularz Rejestracji – formularz w wersji elektronicznej umożliwiający utworzenie wirtualnego Konta Klienta w Sklepie. 
9. Konto – usługa elektroniczna zawierająca dane Klienta oraz historię jego zakupów w Sklepie, zawiera indywidualny Login oraz Hasło nadane przez Klienta.
10. Login - indywidualne oznaczenie Klienta ustalone przez niego samego składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta w Sklepie.
11. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta zawartych w Formularzu Zamówienia w Sklepie, niezbędne w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie.
12. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
13. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail polegająca na cyklicznym przesyłaniu treści zawierającej informacje o Produktach, nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie.
14. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie będąca przedmiotem Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
15. Operator Płatności Elektronicznych - instytucja płatnicza pośrednicząca pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w dokonywaniu płatności: Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska.
16. Dostawca - podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: InPost S.A, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków. 
17. Dostawa Produktów - czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy Produktu bądź produktów określonych w Zamówieniu.
18. Dni Robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Sklep przeznaczony jest do nabywania przez Klientów Produktów oferowanych przez Sprzedawcę z zachowaniem obowiązujących reguł i zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisów Prawa Polskiego.
2. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
3. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu to urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz posiadanie własnego adresu e-mail, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki ostrożności, które zminimalizują zagrożenia, na przykład stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.


IV. PROCES REJESTRACJI KONTA KLIENTA

1. Rejestracja Konta Klienta jest całkowicie bezpłatna i dobrowolna. Rejestracja w celu zakupu Produktów nie jest obowiązkowa, zakupu można również dokonać nie rejestrując Konta Klienta.
2. W celu rejestracji Konta Klient powinien wypełnić Formularz Rejestracyjny czyli poprawnie uzupełnić niezbędne pola , tj: Nazwa użytkownika, Nazwa wyświetlana, Hasło, Imię, Nazwisko, Ulica, Nr domu, Kod pocztowy, Miejscowość, adres e-mail, kliknięciu przycisku „Rejestracja” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej email.
3. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę również w celu otrzymywania informacji handlowych na adres swojej poczty elektronicznej.
4. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego Loginu i Hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
5. Usługa Konto Klienta świadczona przez czas nieokreślony, Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zmieniać swoje dane, a także zdecydować się usunąć Konta poprzez 
wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.


V. PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. Składanie Zamówienia w Sklepie odbywa się za pomocą Formularza Zamówienia.
2. Aby złożyć Zamówienie Użytkownik może utworzyć Konto Klienta lub dokonać tego bez rejestracji.
3. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do wirtualnego koszyka w Sklepie, poprzez wybranie odpowiedniego z dostępnych rozmiarów produktu i kliknięcie przycisku "Do koszyka".
4. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu podana jest w polskich złotych i jest to kwotą brutto. Cena Produktu lub Produktów nie może być ceną ujemną.
5. Łączna wartość całego Zamówienia wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia oraz z kosztami jego dostawy (opłaty za pakowanie, transport i dostarczenie) widoczna jest po prawidłowym wypełnieniu Formularzu Zamówienia przed Złożeniem Zamówienia. 
6. Złożenie Zamówienia następuje po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól Formularza zamówienia, czyli uzupełnieniu danych Klienta tj.: Imię, Nazwisko, Ulica, Nr domu, Kod pocztowy, Miejscowość, adres e-mail oraz pozostałych danych dotyczących Umowy sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i wybraniu jednego z dostępnych sposobów płatności, metody dostawy i adresu dostawy w przypadku gdy jest inny niż dane Klienta, a także zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu i kliknięciu przycisku "Potwierdzenie zamówienia".
7. Potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą i wiąże się z uiszczeniem opłaty za zamówione Produkty przez Klienta.
8. Po potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera informację o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji przez Sprzedawcę. 
9. W wypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest podanie nazwy firmy oraz numeru NIP w polu komentarz do zamówienia.
10. W przypadku wybrania opcji odbioru osobistego w jednym ze stacjonarnych punktów handlowych wymienionych na stronie: "www.sklep.darbut.pl/sklepy" niezbędne jest wpisanie adresu odpowiedniego sklepu w polu komentarz do zamówienia. 
11. Składanie zamówienia jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy, ulega zakończeniu z chwilą potwierdzenia Zamówienia lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.
12. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku, gdy nastąpiły błędy w systemie informatycznym Sklepu lub w przypadku innych zdarzeń o charakterze losowym mających bezpośredni wpływ na realizację Zamówienia Klienta. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Klienta o takiej sytuacji nie później niż do 3 dni od jej zaistnienia.


VI. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIA

1. Klient po Złożeniu Zamówienia może skorzystać z następujących form płatności:
- płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Bank: Alior Bank. | Numer rachunku: 14 2490 0005 0000 4520 5400 8688.
- płatność elektroniczna, tj. przelew online lub płatność kartą płatniczą za pośrednictwem Operatora Płatności Elektronicznych Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronach Sklepu. Sprzedawca nie udostępnia opcji zapłaty za pobraniem.
2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem Operatora Płatności Elektronicznych . Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska.
3. Nieprzekraczalny termin płatności przez Klienta za złożone Zamówienie wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia Złożenia Zamówienia, w tym czasie Klient obowiązany jest do dokonania płatności.
4. W przypadku nie opłacenia przez Klienta Zamówienia w terminie Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie Klienta.


VII. DOSTAWA ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca realizuje Zamówienia, których adres doręczenia znajduje się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca dostarcza Zamówienia przy udziale Dostawców, tj. firm kurierskich działających na terenie Polski lub przy udziale własnych środków transportu.
3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktów:
- przesyłka kurierska realizowana przez firmę „Inpost.”
- odbiór osobisty w sklepach stacjonarnych, których lista dostępna w zakładce "Nasze sklepy" dostępnej pod adresem "www.sklep.darbut.pl/sklepy" w dniach i godzinach ich otwarcia.
4. Miejscem Dostawy Produktów związanych ze złożonym przez Klienta Zamówieniem jest adres dostawy wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia lub wskazany sklep stacjonarny. 
5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna jeżeli wartość Zamówienia będzie poniżej 100 zł. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce "Koszty dostawy" dostępnej pod adresem "www.sklep.darbut.pl/koszty-dostawy" oraz w trakcie składania Zamówienia w Formularzu Zamówienia.
6. Dostawa Produktu do sklepu stacjonarnego w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego jest bezpłatna. Po realizacji dostawy do sklepu stacjonarnego Klient zostaje poinformowany wiadomością email na adres email wskazany w Formularzu Zamówienia.
7. Termin Dostawy Produktu do Klienta wynosi maksymalnie 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta lub do sklepu stacjonarnego skąd Klient chce odebrać Produkt liczony jest od dnia uznania wpływu na rachunku bankowym Sprzedawcy lub Operatora Płatności Elektronicznych.
8. W przypadku nie dostarczenia Zamówienia przez Dostawce pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres ze względu nieobecność Klienta lub niepełny adres Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu terminu dostawy. W przypadku zwrotnego odesłania Zamówienia do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem ustalając ponowny termin Dostawy.
9. Klient wybierając opcję odbioru osobistego powinien odebrać Zamówienie w ciągu 30 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru Zamówienia.
10. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju w obecności Dostawcy. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu i poinformowania o zaistniałym fakcie Sklep.


VIII. REKLAMACJE

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a także zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
2. Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski i wynosi ona 2 lata od momentu zakupu, chyba że w opisie Produktu wskazano inaczej.
3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt posiada stwierdzoną wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
5. Klient aby zgłosić reklamację może dostarczyć reklamowany Produkt na adres: ul. Długosza 9, 44-200 Rybnik lub adres jednego ze sklepów stacjonarnych dołączając wypełniony Formularz Reklamacji dostępny pod adresem „www.sklep.darbut.pl/doc/reklamacja.pdf”, a także zgłosić chęć reklamowania produktu telefonicznie na numer Sklepu: 512 177 611 lub mailowo na adres email Sklepu: sklep(małpa)darbut.pl.
6. Klient w Formularzu Reklamacji powinien zawrzeć informację i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych Klienta, a także oczekiwań wynikających z rozwiązania reklamacji – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, jednak nie ma bezpośredniego wpływu na przeprowadzaną procedurę reklamacyjną.
7. W przypadku Produktu z wadą Klient może:
- poprosić Sprzedawcę o obniżenie ceny Produktu;
- wyrazić chęć odstąpienia od Umowy sprzedaży, pod warunkiem że Sprzedawca nie wymieni Produktu wadliwego na wolny od wad albo nie usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
- żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta informując go w czasie 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia reklamacji o sposobie i terminie jej rozstrzygnięcia. Sprzedawca może odmówić zadość uczynieniu żądaniu Klienta, w przypadku gdy w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy do realizacji lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej dostarczenia przez Klienta do Sprzedawcy.
9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do l nieużywany reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu do siedziby Sklepu poprzez przekazanie go firmie kurierskiej zleconej przez Sprzedawcę lub bezpośdrednio do jednego ze sklepów stacjonarnych Darbut. Oczekiwanie na odebranie Produktu przez firmę kurierską nie ma wpływu na bieg terminu ustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji Klienta.


IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w ciągu 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili dostarczenia Produktu przez Dostawcę pod wskazany adres lub od chwili odbioru osobistego przez Klienta. A w przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach -od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu.
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed upływem terminu 30 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie pisemnej na adres: ul. Długosza 9, 44-200 Rybnik lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep(małpa)darbut.pl. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi jego otrzymanie.
4. Wzór formularza odstąpienia od Umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce "Zwroty i wymiana" pod adresem: "www.sklep.darbut.pl/zwroty-i-wymiana". Konsument może skorzystać z udostępnionego wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy zwrócić Produkt lub Produkty Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem-liczy się data nadania. Produktyt można zwracać na adres: ul. Długosza 9, 44-200 Rybnik lub do jednego ze sklepów stacjonarnych, których lista dostępna w zakładce "Nasze sklepy" dostępnej pod adresem "www.sklep.darbut.pl/sklepy".
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, także koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania od Klienta zwracanego Produktu.
7. Aby towar spełniał warunki odstąpienia od umowy musi być produktem nieużywanym, posiadać metki i oznaczenia oraz oryginalny karton, w który zapakowane było obuwie.
8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę lub jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy kosztów poniesionych przez Klienta w stosunku do kosztów dostawy oferowanych w Sklepie.
9. W wypadku odstąpienia od Umowy Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, które szacuje się maksymalnie na kwotę 16 zł. Klient może także skorzystać z bezpłatnego zwrotu towaru po uprzednim zgłoszeniu wyboru tej opcji u Sprzedawcy - wówczas poinformuje on Klienta o szczegółach procedury bezpłatnego zwrotu.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności poprzez przelew bankowy na wskazany przez Klienta numer rachunku.
11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu spowodowane korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
- której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji  Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
13. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.


X. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca oferuje Użytkownikom Sklepu nieodpłatne usugi świadczone drogą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę:
- Formularz kontaktowy;
- Newsletter;
- Prowadzenie Konta Klienta;
- Zamieszczanie opinii.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów na stronach Sklepu.
3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronach Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z niego (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: newsletter(małpa)darbut.pl lub też pisemnie na adres: ul. Długosza 9, 44-200 Rybnik.
5. Prowadzenie Konta Klienta możliwe jest po jego rejestracji Użytkownika, czyli poprawnym wypełnieniu niezbędnych pól (Nazwa użytkownika, Nazwa wyświetlna, Hasło, Imię, Nazwisko, Ulica, Nr domu, Kod pocztowy, Miejscowość, adres e-mail), kliknięciu przycisku „Rejestracja” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta Klienta lub zmiany jego danych poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: newsletter(małpa)darbut.pl lub też pisemnie na adres: ul. Długosza 9, 44-200 Rybnik.
6. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest zobowiązany przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.


XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I OCHRONA PRAW

1. Wszelkie prawa do Sklepu w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i niektórych zdjęć prezentowanych na stronach Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
3. W przypadku gdy Użytkownik podmiot uzna treści publikowane na stronach Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. 


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.
2. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
3. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Wszelkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są na stronach Sklepu.


POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO DARBUT 
zobacz >


Zobacz Regulamin do umowy sprzedaży przed 2 września 2015 roku
Zobacz Regulamin do umowy sprzedaży przed 25 grudnia 2014 roku

 
520000012452014006825783

W naszym sklepie internetowym kupisz oryginalne buty takich marek jak:  Tommy Hilfiger | Geox | Napapijri | GantCalvin Klein | Democrata | Lesta | Carinii | Emel | wszystkie